Kategori Gösteriliyor

a

azalan bozulma oranı

(Alm. abnehmende Ausfallrate; Fr. taux de défaillance décroissant, m; İng. decreasing failure rate) endst. Mühendislik ürünlerinin ya da bileşenlerinin genelde alıştırma döneminden sonra, zamanla giderek azalan arızalanma oranı.

az gelişmişten başlayan yenileşim

(İng. reverse innovation; trickle-up innovation) endst. Gelişmekte olan ülkelerde düşük gelirli kesimin gereksinimlerini karşılamaya yönelik ortaya çıkan ve daha sonra kullanımı gelişmiş ülkelere de yayılan yenileşim türü, tersine…

ayrıt altbölümü

(Fr. subdivision d’une arête, f; İng. subdivision of an edge) endst. Bir çizgede, bir xy ayrıtının ortasına yeni bir z düğümü ekleyerek xyz yolu haline getirilmesi işlemi.

ayrıt renklendirme

(Alm. Kantenfärbung, f; Fr. coloration d’arêtes, f; İng. edge coloring) endst. Bir çizgenin tüm ayrıtlarına iki bitişik ayrıt aynı rengi almayacak şekilde renk verme.

ayrıt kapasitesi

(Alm. Bogenkapazität, f; Fr. capacité d’un arc, f; İng. arc capacity) endst. Akışların ele alındığı çizge modellerinde, bir ayrıtın taşıyabileceği en büyük akış miktarı, kiriş kapasitesi.

ayrıt katlılığı

(Fr. multiplicité d’arête, f; İng. edge multiplicity) endst. Bir düğümün ait olduğu katlı ayrıt sayısı. Ayrıt katılığı, aynı bitiş köşe çiftine sahip olan kenarların sayısıdır. :http://www.tuba.gov.tr/…

ayrıt büzülmesi

(Alm. Kantenkontraktion, f; Fr. contraction d’arête, f; İng. edge contraction) endst. Bir çizgede, bir uv ayrıtının kaldırılarak, u ve v düğümlerinin, bu düğümlerle çakışan tüm ayrıtların bağlandığı yeni bir w düğümü ile ornatılması.

ayrıştırma ilkesi

(Alm. Separationsprinzip, m; Fr. principe de décomposition, m; İng. decomposition principle) endst. Bir matematiksel programın özel yapılı bir bölümünü kalan kısımdan ayırmak amacıyla, iki veya daha çok değişken ve ilgili kısıtlar…

aşırı değişkenlik

(Alm. exzessive Variabilität; Fr. variabilité excessive, f; İng. excessive variability) endst. Üretim süreçlerinin denetiminde çoğu örneklem değerinin denetim eşiklerinin dışına çıkmamakla birlikte bu eşiklere yakın bulunması. Süreç…