Toplam Üretken Bakım (TPM)

0 1.458

Toplam Üretken Bakım

Endüstride Toplam Üretken Bakım(TPM) sistemi ve üretim bütünlüğünü iyileştirme, kaliteli sistemler içerisinde makina teçhizat, süreçler ve çalışanlar için organizasyona ticari değer katmak demektir.

TPM arızaları ve gecikmeleri önlemek için tüm teçhizatı kontrol altında tutarak üretim süreçlerine odaklanır. TPM in amaçlarından biri tesis ve teçhizatla birlikte üretimi arttırmak için makul bir yatırım yapmaktır. Toplam Kalite Yönetimi (TQM) ve Toplam Üretken Bakım(TPM) kaliteli bir yönetim sistemi için operasyonel faaliyet anahtarı olarak düşünülmüştür. TPM gereken toplam iş gücünü hedefler. Bu hedefi yerine getirirse sonuç: “Üretim hacmini, çalışanların moralini ve iş memnuniyetini arttırmak” olur.

Sekiz Sütun

TPM in sekiz ayağı çoğunlukla teçhizat güvenilirliğini arttırmak için proaktif ve önleyici tekniklere odaklanır.

 1. Özerk Bakım
 2. Planlı Bakım
 3. Kalite Bakımı
 4. Gelişim Odaklı Bakım
 5. Erken Ekipman Yönetimi
 6. Eğitim ve Öğretim
 7. Sağlık ve Çevre Güvenliği
 8. TPM Yönetimi

TPM in Uygulaması

Organizasyonda TPM uygulamalarını kapsayan adımlar birbirini takip etmektedir;

Ön Değerlendirme

TPM tanıtım eğitimi ve propagandası (IEP)

TPM komitesinin oluşumu

TPM uygulamaları geliştirmek için öğretici plan

TPM in 8 ayağı üzerine çalışanlara ve ilgili taraflara aşama aşama eğitim verme

Proses uygulamasına hazırlık

TPM politikasına ve amaçlarına uygun yol haritası çıkarmak

Nicholas’a göre yönetim komitesi; üretim yönetimi, bakım yönetimi ve teknik yönetimden oluşmalıdır. Komite politikaları, stratejileri ve uyarılarını kesin bir şekilde ifade etmelidir. Komite tarafından ilk adımı yönetene yol gösterilmelidir. Ayrıca komite TPM programı ekibi ortaya çıkarmak zorundadır. Bu program ekibi koordineli olarak uygulama aktivitelerini gözlemler. Aynı zamanda eksik olan birkaç zor aktiviteyi kısmen başlatır. İlk hedef olarak pilot bölge seçilmeli ve bu alanda TPM kavramlarını ortaya koyulmalıdır. Erken hedef alanlarından çıkarılan dersler uygulama sürecinde tatbik edilebilir ve uygulanabilir.

TPM in Amaçları

TPM in temel amaçları Tüm Teçhizat Etkinliğini(OEE) arttırmak için ekipman planlaması yapmaktır. TPM adresleri hızlandırılmış yıpranma nedenleri operatörle çevre arasında ve ekipmanla mülkiyet oluşturmaktır. OEE nin 3 faktörü vardır ve bu faktörler birbirleriyle çarpılarak bir ölçü oluşturulur.

Performans x Kullanılabilirlik x Kalite=OEE (Overall Equipment Effectivness)

Her bir faktörün 2 şer kaybı vardır. Toplamda bu 6 kayıp aşağıdaki gibidir;

Performans=(1) Düşük Hızda Çalışan- (2) Küçük Duraklar

Kullanılabilirlilk=(3) Arızalar- (4)Ürün Değiştirme

Kalite=(5)Yönetimi Kabul Etmemek- (6) İşletme Yönetimi

Son olarak amaç; kayıpların nedenlerini tanımlamak ve öncelik sırasına göre elemektir. Problem çözümü kendi yönetim ekibi tarafından yapılır. Çalışan danışmanları yaygın bir çalışma kültürü oluşturur.

Toplam Kalite Yönetimi (TQM)  ile Toplam Üretken Yöntem (TPM) Arasındaki Fark

TQM ve TPM kullanımları çoğunlukla karıştırılır, fakat kurumsal literatürde 2 temel yaklaşım dikkate alınır. TQM kaliteli ürünleri arttırma girişiminde bulunur servis eder ve beraberinde gelen müşteri memnuniyeti organizasyondaki endişelere karşı farkındalığı arttırır. TQM beş temel esasa dayanır;

 1. Ürün
 2. Üretimden ürün sürecini sağlama
 3. Çalışma süreci için istenen çevreyi tam sağlama
 4. Organizasyona bir liderin kılavuzluk etmesi
 5. Organizasyona ekibin bağlılığı

Başka bir deyişle TPM ürün üretmek için kullanılan teçhizata odaklanırken TQM kaliteli üretime odaklanır. Teçhizatın bozulmasını önleyerek, ekipman kalitesinin iyileştirilmesi ve standardizasyonu(Daha az varyans daha iyi kalite) ve böylece ürün kalitesini arttırılabilir. TQM ve TPM in her ikisi de kaliteyi arttırabilir ancak gidiş yolları farklıdır. TPM TQM in amacına ulaşmasında yardımcı olması için bir yol olarak görülebilir.

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Total_productive_maintenance

 

Bir Cevap Yazın